Ohjeet ja menettelytavat alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelemiseksi ja alaikäisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä turvaamiseksi Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa.


1. Ohjeen tausta ja tarkoitus

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry. (HJS) on hallituksen päätöksellä 24.01.2019 ottanut käyttöönsä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n, Suomen sosiaali- ja terveys ry:n, Taiteen edistämiskeskuksen ja Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n laatiman toimintaohjeen "Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen".

Tutustu toimintaohjeeseen

Lisäksi HJS on hallituksen päätöksellä 24.01.2019 ottanut käyttöön alla olevan ohjeen alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuuden suojelemiseksi ja alaikäisten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvaamiseksi. Tämän ohjeen tarkoituksena on täydentää ja tarkentaa edellä mainittua toimintaohjetta.


2. Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaan vapaaehtoistehtävän järjestäjällä on oikeus pyytää Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote vapaaehtoisesta. HJS pyytää otteen jäljempänä mainituin tavoin valmentajilta, huoltajilta ja joukkueenjohtajilta.

Aina kun uusi joukkue perustetaan, vapaaehtoistehtävään haettaessa ilmoitetaan seuran mahdollisuudesta hankkia rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Ote hankintaan kaikilta sellaisilta vapaaehtoistehtävään valittavilta, jotka aloittavat uusina vapaaehtoisina seurassa. Mikäli tehtävään valittava on ollut jo aiemmin seurassa, otteen hankkiminen riippuu siitä, koska seura on edellisen kerran hankkinut otteen kyseisestä henkilöstä. Ote voidaan jättää hankkimatta henkilöstä, jonka edellisen otteen hankkimisesta on alle 3 vuotta.

Ote hankintaan kaikissa ikäluokissa naperoikäluokat pois lukien. Naperotoiminta seurassa ei ole sen luonteista, että ohjaajat toimisivat sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei muutoin voida kohtuudella turvata. Mikäli seurassa on joukkue, jonka pelaajista pääosa on täysikäisiä, ei otetta voida hankkia, vaikka osa pelaajista olisi alaikäisiä.

Otteen hankkiminen vaatii vapaaehtoistehtävään hakevan suostumuksen. Mikäli hakija ei suostu otteen hankkimiseen, ei häntä voida valita tehtävään. Hakijaa ei voida valita tehtävään myöskään siinä tapauksessa, että hankitussa otteessa ilmenee jokin rikos. Hakija voi kuitenkin tarvittaessa toimittaa lisäselvitystä ja seuran hallitus voi hyvin poikkeuksellisesti hyväksyä henkilön tehtävään. Harkinnassa otetaan erityisesti huomioon rikoksen laatu, rikoksen tekemisestä kulunut aika ja tehtävä, johon henkilöä ollaan valitsemassa.


3. Muita menettelytapoja alaikäisten suojelemiseksi

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisen lisäksi HJS:n toiminnassa noudatetaan alla olevia menettelytapoja alaikäisten suojelemiseksi. Tarkemmin toimintatapoja on kuvattu liitteenä olevassa toimintaohjeessa.

Seura ei järjestä tapahtumia, joihin osallistuu alaikäinen lapsi yksin aikuisen kanssa. Seura pyrkii järjestämään toiminnan niin, että harjoituksissa, leireillä, otteluissa ja ottelumatkoilla on mukana aina vähintään kaksi aikuista. Joka tapauksessa seuran järjestämissä tapahtumissa on aina mukana useita lapsia. Tapahtumat ovat aina myös sillä tavalla julkisia, että esimerkiksi lasten vanhemmat pääsevät seuraamaan niitä.

Mikäli seuran tietoon tulee epäily rikoksesta tai muusta epäasiallisesta käytöksestä, suhtaudutaan asiaan aina vakavasti. Seuran toiminnassa tapahtuneessa rikosepäilyissä seura opastaa uhria ja selvittää tarvittaessa asiaa vanhempien, lastensuojelun, poliisin ja rikoksen uhria auttavien tahojen kanssa. Rikosepäilytapauksissa vapaaehtoistehtävää hoitava voidaan vapauttaa tehtävästään rikostutkinnan ajaksi. Mikäli seuran toiminnassa tapahtuu sellaista asiatonta käytöstä, mikä ei kuitenkaan ole rikos, otetaan asia puheeksi asiaan osallisten tahojen ja lasten huoltajien kanssa ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

HJS:n hallitus nimeää joka vuosi alaikäisten turvallisuutta koskevien kysymysten vastuuhenkilön. Henkilö pyritään valitsemaan hallituksen jäsenten joukosta. Lisäksi hallitus voi nimetä seuran hallinnon ulkopuolisen henkilön, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä.

HJS:n hallitus on kokouksessaan 13.11.2023 nimennyt tehtävään seuran puheenjohtajan Juho Juuselan (juho.juusela(at)hjs.fi).

HJS ohjeistaa toiminnassaan mukana olevia aikuisia puuttumaan myös lasten keskinäiseen suusanalliseen tai fyysiseen häirintään. Lasten ja nuorten rajat ovat aikuisen vastuulla ja puuttumattomuus tulkitaan usein äänettömäksi hyväksymiseksi, vaikka se olisikin aikuisen neuvottomuutta tai pelkoa. Seurassa pyritään lisäksi lisäämään lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan sekä siitä, miten he voivat menetellä, jos he kohtaavat seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Hämeenlinnassa 13.11.2023,
Hallitus

Hämeenlinnan Jalkapalloseura Ry (HJS ry)

Härkätie 17, 13600 Hämeenlinna

Y-tunnus: 1582099-2

toimisto@hjs.fi / 045 120 5771

Toimiston aukioloajat:

Ma: suljettu

Ti: 13‒19, ke-pe: 9‒15.30